Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.energo-team.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).

2.    Właścicielem Strony i jednocześnie administratorem danych jest Romuald Dudek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Energo-Team Romuald Dudek z siedzibą w Zabrzu, ul. Sosnowa 3a/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 6272322867,  zwany dalej Energo-Team.

3.    Dane osobowe zbierane przez Energo-Team za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4.    Energo-Team dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę Internetową.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.    Energo-Team zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2.    Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
   a)    składania zamówienia oraz kontaktów poprzez  Stronę Internetową, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    b)    subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
     c)    korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
     d)    korzystania z usługi poleć znajomemu, w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi poleć znajomemu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w stosunku do Klienta podającego dane osobowe, oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w stosunku do adresata wiadomości.
     e)    korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
     f)    korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3.    W przypadku składania zamówienia poprzez Stronę Internetową, Klient podaje następujące dane:
     a)    adres e-mail;
     b)    dane adresowe:
     a.    kod pocztowy i miejscowość;
     b.    kraj (państwo);
     c.    ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
     c)    imię i nazwisko;
     d)    numer telefonu.
4.    W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
     a)    firmę Przedsiębiorcy;
     b)    numer NIP.
5.    W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
6.    W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
     a)    adres e-mail;
     b)    imię i nazwisko.
7.    W przypadku skorzystania z usługi poleć znajomemu, Klient podaje:
     a)    adres e-mail adresata;
     b)    swój adres e-mail.
8.    W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje następujące dane:
     a)    imię i nazwisko.
 9.    W przypadku skorzystania z z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje:
     a)    adres e-mail;
     b)    imię.
10.    Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
11.    Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Stronie Internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
12.    W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności na Stronie Internetowej takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
13.    Energo-Team przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, jak również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety satysfakcji i formularzy wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Klient nie zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować Energo-Team na adres zgodnie z §6, a wtedy Energo-Team zablokuje odpowiednie dane. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.
14.    Przekazanie danych osobowych do Energo-Team jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że  w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1.    Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Energo-Team przy prowadzeniu Strony Internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Energo-Team co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
     a)    Podmioty przetwarzające.                                                                                          Energo-Team korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Źródełko Marzeń. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie Internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

     b)    Administratorzy.                                                             Energo-Team korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
2.    Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3.    Dane osobowe Klientów przechowywane są:
     a)    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Energo-Team tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Energo-Team i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
     b)    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Energo-Team tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
4.    W przypadku dokonania zakupu poprzez Stronę Internetową, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
     a)    firmie kurierskiej;
     b)    firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
     c)    Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

6.    Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Klientów.
7.    W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Energo-Team będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych na Stronie Internetowej.
8.    W przypadku skierowania żądania Energo-Team udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1.   Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Energo-Team na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Energo-Team produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Stronie Internetowej.
2.    Energo-Team wykorzystuje dwa typy plików cookies:
     a)    Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
     b)    Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
3.    Energo-Team wykorzystuje cookies własne w celu:
     a)    uwierzytelniania Klienta na Stronie Internetowej i zapewnienia sesji Klienta na Stronie Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
     b)    analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4.    Energo-Team wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

     a)    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5.     Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6.  Energo-Team może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Energo-Team przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetoweej.
8.    Strona Internetowya może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Energo-Team nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1.    Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
     a)    Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Energo-Team.
     b)    Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
     c)    Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Energo-Team zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
     d)    Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Energo-Team może świadczyć jedynie za zgodą.
2.    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
     a)    Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Energo-Team przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Energo-Team, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej, a także badanie satysfakcji.
     b)    Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
     c)    Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Energo-Team nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
3.    Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
     a)    Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
     b)    Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
     a.    dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
     b.    wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
     c.    wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
     d.    dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
     e.    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Energo-Team podlega;
     f.    dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
     c)    Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Energo-Team może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Energo-Team. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Energo-Team, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
     a)    Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Energo-Team nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
     b)    Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
     a.    gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Energo-Team ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
     b.    gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
     c.    gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
     d.    gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5.    Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
     a)    Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
     a.    uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
     b.    uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
     c.    uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6.    Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
     a)    Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
7.    Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
     a)    Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
8.    W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Energo-Team spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Energo-Team nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9.    Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10.    Klient ma prawo żądać od Energo-Team przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §5 Polityki Prywatności.
11.    Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1.    Polityka Prywatności może ulec zmianie.
2.    Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@energo-team.pl
3.    Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2020 r.

 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.energo-team.pl (zwanego dalej: „Stroną Internetową”).

 

Przewiń do góry